Privacy

Ondertitel

Zorgvuldig omgaan met (uw) gegevens

ARQ heeft deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij privacy serieus nemen. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt ARQ zich aan de privacywetgeving, i.c. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat:

 • Onze doeleinden duidelijk vastliggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken. 

 • Zo min mogelijk persoonsgegevens worden opgeslagen, enkel die nodig zijn voor de doeleinden. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan dat voor het uitvoeren van onze diensten nodig is en in ieder geval niet langer dan de door wettelijk vastgestelde bewaartermijn ons daartoe verplicht. 

 • Expliciet toestemming wordt gevraagd voor verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn. 

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen worden getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 

 • Uw rechten worden gerespecteerd, zoals recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn. 

Website 

ARQ maakt voor deze website slechts gebruik van functionele cookies voor het bijhouden van statistieken om daarmee onze website te kunnen verbeteren.  

Doeleinden van de gegevensverwerking 

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij u uit wat ARQ doet met uw gegevens. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website www.arq.org, verkrijgt ARQ verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en andere relevante uitgangspunten. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met privacy@arq.org

Het leveren van onze diensten 

Behandeling 

Dit betreft onze hulpverlening in de vorm van psychotraumatherapie en daaraan verbonden behandelingen, door ARQ Centrum’45 of ARQ IVP. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam, adres, woonplaats  

 • (Zakelijk) telefoonnummer 

 • (Zakelijk) e-mailadres 

 • Organisatienaam (optioneel) 

 • Betaalgegevens (bij zakelijke klanten) 

 • Factuurgegevens (bij zakelijke klanten) 

 • Eventuele inhoud van correspondentie 

 • Medische gegevens in onze elektronische patiëntendossier 

 • Burgerservicenummer (BSN)  

 • Nationaliteit 

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan , uit te kunnen voeren en om de verplichtingen die hieruit voortvloeien te kunnen na komen.  

Meer over al uw rechten en plichten als patiënt/cliënt in relatie tot onze hulpverlening vindt u in de folder ‘Weten waar u aan toe bent' (zie Downloads).

Mental Check Up gesprekken (MCU) en (acute) opvanggesprekken (door ARQ IVP) 

MCU-gesprekken en opvanggesprekken worden uitgevoerd door ARQ IVP in opdracht van een werkgever. Afhankelijk van de wensen van deze opdrachtgever over rapportages, worden meer of minder gegevens van de betrokken cliënten gevraagd, bewaard en bewerkt. In rapportages worden altijd gegevens geanonimiseerd (niet herleidbaar naar een persoon) en geaggregeerd, aan de opdrachtgever gepresenteerd. Het gaat bijvoorbeeld om het verwerken van de volgende gegevens:  

Naam, bereikbaarheidsgegevens om contact op te nemen (email en/of telefoonnummer), functie/beroep, aantal jaar in dienst.  

Als u als cliënt wil weten welke persoonsgegevens in uw geval zijn opgeslagen, bewaard en bewerkt, kunt u contact opnemen met hulpverlening@ivp.nl.  

Trainingen en opleidingen (door ARQ Academy of ARQ IVP) 

Onderdelen van ARQ verzorgen trainingen, opleidingen, e-learnings, webinars en dergelijke.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam 

 • Organisatienaam (optioneel) 

 • (Zakelijk) telefoonnummer 

 • (Zakelijk) e-mailadres 

 • Vestigingsadres- en plaats 

 • (Zakelijke) factuurgegevens 

 • (Zakelijke) betaalgegevens 

 • Functietitel en achtergrond deelnemer 

 • Inkoopnummer/referentie opdrachtgever 

 • Opleidingsvoortgang 

 • Eventuele inhoud van correspondentie 

 • Eventuele dieetwensen 

Wij hebben deze gegevens nodig om u het trainingsmateriaal en praktische informatie toe te sturen, om een bewijs van deelname af te geven, om te factureren en om de lunch op locatie te verzorgen. Wij bewaren deze informatie, totdat u de opleiding, training of het webinar heeft afgerond, de evaluatie is afgerond en de betaling is voldaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar). 

Nieuwsbrief 

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven.   

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam 

 • E-mailadres 

 • Eventuele correspondentie 

Wij gebruiken deze gegevens op basis van uw toestemming. U kunt zich op ieder moment afmelden voor een nieuwsbrief: iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Op het moment dat u zich afmeldt, houden wij noodzakelijke gegevens op onze blokkeerlijst, zodat u daarna de betreffende nieuwsbrief niet meer ontvangt. Verder worden voor de nieuwsbrieven statistieken bijgehouden (geopend, pagina’s bekeken) die anoniem zijn en gebruikt worden om verbeteringen te kunnen doorvoeren.  

Gebruik patiëntgegevens voor onderzoek 

Persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van uw behandeling kunnen wij anonimiseren. Dit betekent dat de door ons ontvangen persoonsgegevens zodanig anoniem worden gemaakt, dat u niet meer als individu herkenbaar bent en dat gegevens niet naar u herleidbaar zijn. Zo wordt uw privacy gewaarborgd. Uw gegevens kunnen voor de volgende doelen geanonimiseerd worden:   

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar een nieuwe behandelmethode. Voordat we uw gegevens voor zo’n doel gebruiken, vragen we eerst uw toestemming. Als u geen toestemming geeft (dit gaat middels een toestemmingsverklaring) worden uw gegevens niet voor onderzoek gebruikt. Het weigeren van deze toestemming heeft geen nadelige gevolgen voor uw behandeling. 

Voor het gebruik van uw gegevens om de effectiviteit van onze behandeling te meten, wordt niet separaat toestemming gevraagd, dit zit verbonden aan het aangaan van de behandelovereenkomst.  

Contactformulier 

Op onze website kunt u uw gegevens invullen in een contactformulier zodat wij contact met u kunnen opnemen. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam 

 • (Zakelijk) e-mailadres 

 • (Zakelijk) telefoonnummer 

 • Organisatienaam (optioneel) 

 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht 

Wij gebruiken deze gegevens om uw verzoek om contact op te nemen netjes af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat u tevreden bent met onze reactie. 

Werving en Selectie 

Voor de werving en selectie van kandidaten is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 

 • Emailadres 

 • Telefoonnummer 

 • Woonadres 

 • Curriculum Vitae en sollicitatiebrief 

 • Eventuele overige informatie die u aan ons verstrekt 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om een beoordeling te maken van potentiële kandidaten. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons eigen gerechtvaardigd belang, namelijk het vervullen van onze vacatures. Het gaat hierbij altijd om gegevens die u zelf openbaar maakt of aan ons verstrekt. Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden, bewaren wij de gegevens niet langer dan vier weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen wij u alsnog benaderen als de geselecteerde kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt of niet meer beschikbaar is. Wij houden uw gegevens soms in portefeuille voor een eventuele vacature in de toekomst. Hiervoor vragen wij altijd uw voorafgaande toestemming. U kunt uw toestemming om uw gegevens te bewaren intrekken door uw contactpersoon bij P&O een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. 

Wanneer kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden? 

ARQ deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat: 

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken 

 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren 

 • u hier om heeft verzocht, en het wettelijk toegestaan is

 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben

 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Externe partijen 

De partijen die in onze of uw opdracht uw persoonsgegevens verwerken zijn: 

 • Andere hulpverleners in de zorgketen 

 • IT-leveranciers en -dienstverleners 

 • Online tools voor examinering en evaluatie (in het kader van training en opleidingen e.d.) 

 • Bezorgdienst (als iets fysiek, bv per post, verstuurd wordt) 

 • Betalingsdienstverleners (en evt. incassobureau) 

 • Overheid in geval van een wettelijke verplichting 

Beveiliging van gegevens 

ARQ neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen: 

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden; 

 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangspassen voor medewerkers; 

 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden; 

 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging; 

 • beveiliging van netwerkverbindingen; 

 • dataopslag binnen de EU 

 • zo veel mogelijk digitaal werken, zo min mogelijk op papier. 

Rechten vanuit de AVG 

U heeft de volgende rechten: 

 • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten wat er met uw gegevens gebeurt en op welke manier u uw rechten kunt uitoefenen. 

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. 

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn. 

 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.  

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.  

 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: u heeft het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die wij van u verwerken. 

 • Recht op beperking van de verwerking: onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil te zetten. Bijvoorbeeld voor de periode wanneer uw gegevens gecontroleerd en gecorrigeerd moeten worden omdat deze onjuist blijken te zijn. 

 • Recht om een klacht in te dienen: u heeft het recht om een klacht bij ons of bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. 

 

Website en cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics cookies. Dit zijn bestandjes die bij uw bezoek aan onze website op uw computer opgeslagen worden.

Hiermee analyseren we het bezoek aan onze website om na te gaan:

 • hoeveel en welke unieke gebruikers onze website bezoeken
 • waar (de meeste) bezoekers van onze website vandaan komen
 • hoe vaak en wanneer bezoekers onze website bezoeken of bezocht hebben.
 • welke pagina's voor bezoekers belangrijk of minder belangrijk zijn
 • welke zoektermen bezoekers invoeren om informatie op onze website te zoeken
 • hoe lang bezoekers op bepaalde pagina's blijven
 • welke browsers en welke instellingen gebruikt worden
 • welke instellingen gebruikers op hun computer toepassen tijdens hun bezoek

Deze gegevens stellen ons in staat onze website goed af te stemmen op de bezoekers voor wie wij deze website maken.

Om uw privacy te waarborgen is Google Analytics (hierna GA4) privacy vriendelijk ingesteld.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten

De gegevens worden versleuteld en anoniem (IP adres wordt niet opgeslagen in GA4) verwerkt en zijn dus niet herleidbaar naar uw persoon.
De optie ‘gegevens delen’ staat uit.
Op de website worden UserID’s geregistreerd, deze zijn uniek numeriek gegenereerd en niet herleidbaar naar uw persoon.
Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen staat ingesteld op 14 maanden. Na die periode worden de verzamelde gegevens bij Google Analytics automatisch verwijderd.

Wordt de verzamelde informatie ergens opgeslagen?

De door Google verzamelde informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de EU en de Verenigde Staten. De informatie analyseren we online met behulp van Google Analytics en/of Google Data studio.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft hierop geen invloed. Meer informatie: privacy beleid van Google

Wilt u geen cookies?

Wilt u ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we uw geanonimiseerde gedrag volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid. Google heeft een speciale Add-On voor Chrome ontwikkeld die u kan installeren in uw browser. Deze Add-On voorkomt dat de trackingcode van Google Analytics informatie doorstuurt naar Google.

 

Klacht indienen 

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ARQ middels privacy@arq.org. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 

ARQ heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring (laatste wijziging 1 september 2022). Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd, en in andere informatiebronnen voor zover de wijziging de informatie daarin betreft. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Downloads

Neem direct contact op

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ARQ:

Locatie

Locatie
Nienoord 5, 1112 XE Diemen