Evaluatie Steunpunt Coronazorgen

Zijn beoogde doelen bereikt, welke lessen zijn te trekken uit de ervaringen met dit steunpunt en welke aanbevelingen zijn te formuleren voor toekomstige IVC’s

Aan het begin van de coronacrisis is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een digitaal Informatie- en Verwijs Centrum (IVC) ingericht voor de psychosociale aspecten van de COVID-19 crisis. Deze website werd het ‘Steunpunt Coronazorgen’ genoemd. Naast ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises was het RIVM betrokken bij de ontwikkeling en implementatie hiervan. Het evalueren van dit IVC was een onderdeel van de opdracht. Het doel van de evaluatie was om na te gaan of de beoogde doelen zijn bereikt, lessen te trekken uit de ervaringen met het steunpunt en om aanbevelingen te formuleren voor toekomstige IVC’s.

Het steunpunt is twee jaar lang beschikbaar geweest; na een tussentijdse evaluatie is besloten om vanaf mei 2022 geen nieuwe inhoud meer aan het steunpunt toe te voegen. 

 

Over dit rapport
 

Dit rapport presenteert het evaluatieonderzoek dat is uitgevoerd naar het steunpunt. Het rapport beschrijft eerst de methoden, databronnen en het evaluatieraamwerk. Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek uiteengezet, gevolgd door conclusies en aanbevelingen.

 

De belangrijkste conclusies samengevat

Uit de evaluatie blijkt dat er met vereende krachten, in een uitdagende context, betrouwbare en relevante informatie gedeeld is op Steunpunt Coronazorgen. Mogelijk heeft het Steunpunt in deze vorm niet iedereen kunnen bereiken die het nodig had. Daarmee blijft onduidelijk hoe groot de bijdrage is geweest van Steunpunt Coronazorgen aan haar uiteindelijke doel; getroffenen te informeren over en ondersteunen bij de psychosociale gevolgen van de coronacrisis.

Kaft rapport evaluatie Steunpunt Coronazorgen

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport