Handelingskader doxing

Handvatten voor werkgevers om de impact op medewerkers te verminderen

Medewerkers met een publieke taak (zoals politie, boa en brandweer) krijgen dikwijls te maken met doxing. Daarbij worden hun persoonsgegevens online verspreid met als doel te intimideren, bedreigen of chanteren. Om werkgevers, leidinggevenden en medewerkers handvatten te geven in het omgaan met en het handelen bij doxing, heeft ARQ samen met de politie, brandweer en boa’s een generiek handelingskader opgesteld.

Doel van het handelingskader 

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) moet de werkgever beleid voeren gericht op het voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting als dit een risico is binnen de organisatie. Doxing is hier een voorbeeld van. Dit handelingskader biedt werkgevers handvatten voor het omgaan met doxing. Het bevat aanbevelingen over psychosociale en praktische ondersteuning bij doxing. Het handelingskader draagt bij aan het verminderen van de negatieve impact van doxing op de medewerker. Ook bevat het handelingskader een infographic voor medewerkers met wat zij zelf kunnen doen bij doxing. 

Toepassing van het handelingskader 

Dit handelingskader beschrijft drie fases bij doxing: ‘preventie’, ‘handelen bij doxing’ en ‘nazorg’. Bij elke fase worden belangrijke onderwerpen genoemd om in overweging te nemen. Waar mogelijk worden praktische aanbevelingen gegeven. Het is de bedoeling dat iedere werkgever van medewerkers met een publieke taak dit generieke handelingskader kan vertalen en integreren binnen de eigen organisatie. 

Totstandkoming publicatie

De aanbevelingen in dit handelingskader zijn met zorg samengesteld op basis van een verkennende studie naar relevante (wetenschappelijke) literatuur, rapporten en websites (zie bronvermelding in het handelingskader). Dit is aangevuld met kennis uit de praktijk die verzameld is onder vertegenwoordigers van de politie, brandweer en boa’s. Hierbij is ook een ervaringsdeskundige betrokken. De werkgroep Veilig werkgeverschap van de Taskforce Onze Hulpverleners Veilig en diverse experts (VPT-coördinatoren, Arbospecialisten en juridisch adviseurs) zijn betrokken in de commentaarfase.

Auteur(s)

Auteur(s)
Dr. Fieke Bruggeman-Everts
Wera van Hoof, MSc
Dr. Hans te Brake

Uitgever

Uitgever

Rijksoverheid

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Jaargang

Jaargang
2023

Publicatietype

Publicatietype
Handreiking