Psychosociale hulp bij rampen en crises

Inventarisatie rollen en taken van betrokken partijen

Nederland is door de jaren heen geconfronteerd met diverse rampen en crises. In de toekomst zal dat niet anders zijn. De Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement bevat uitgangspunten voor psychosociale hulp aan betrokkenen. Maar een richtlijn heeft pas nut als bestuurders, beleidsmakers en hulpverleners de uitgangspunten meenemen in hun handelen. Om dit te faciliteren, is een overzicht samengesteld van rollen en taken van partijen die betrokken zijn of kunnen zijn bij de psychosociale hulp, ongeacht het type gebeurtenis. 

Deze inventarisatie is een aanvulling op de Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement en is ontwikkeld in samenspraak met experts en vertegenwoordigers van partijen die betrokken zijn bij de psychosociale hulp bij rampen en crises.

 

Rollen en taken bij psychosociale hulp 

De inventarisatie beschrijft achtergronden, rollen en taken van verschillende partijen die betrokken zijn bij het voorbereiden, organiseren, coördineren en uitvoeren van de psychosociale hulp. Er wordt onderscheid gemaakt in bestuurlijke, coördinerende en uitvoerende organisaties, en kennispartners. Het gaat daarbij om hun primaire rol, want partijen kunnen bijvoorbeeld zowel coördinerend als uitvoerend zijn. U vindt in deze inventarisatie ook een samenvattend overzicht, opgebouwd langs de 5 categorieën van taken zoals omschreven in de richtlijn: basishulp, informatie, emotionele & sociale steun, praktische hulp en zorg bij gezondheidsklachten.

 

Met dank aan

Deze inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van het Programmacollege PSH, één van de programmacolleges van GGD GHOR Nederland, en in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Rapport: Psychosociale hulp bij rampen en crises

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport