GGD toolkit PSH

Toolkit voor GGD'en ter bevordering van de psychosociale hulp na rampen

Wanneer er in Nederland een ramp of crisis plaatsvindt, is de GGD samen met de GHOR een belangrijke partner in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het bevorderen van de psychosociale hulp (PSH) na rampen is daarbij een (wettelijke) kerntaak. Om deze taak beter uit te voeren, is de GGD Handreiking PSH (2015) is grondig herzien en omgezet in deze toolkit.

De multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises (2014) geeft het gehele crisisveld handvatten voor de inhoud van de psychosociale hulpverlening (PSH). De GGD toolkit PSH is specifiek ontwikkeld voor GGD’en om hun taken te kunnen uitvoeren. De toolkit voorziet in informatie, instrumenten en checklists om de rol van de GGD in de PSH vorm te geven.


Toolkit als deskundigenadvies

De toolkit is bedoeld als een deskundigenadvies. Ze is geen richtlijn of normstellend kader, maar beoogt op basis van actuele kennis en good practices houvast te bieden bij de besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het werk.


Opzet van de toolkit

De GGD Handreiking PSH (2015) is grondig herzien en omgezet in deze toolkit. Zo zijn de tools en formats direct te downloaden en makkelijker te gebruiken in de voorbereiding van PSH, of als zich een ramp of incident voordoet. De documenten zijn vrij te gebruiken en aan te passen en worden daarom voornamelijk aangeboden in word-format. 

Daarnaast verwijst deze toolkit naar allerlei andere relevante kennisdocumenten die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn en beoogt daarmee een complete en actuele basis te bieden. De toolkit is een levend document; wanneer nodig zal informatie worden toegevoegd of aangepast.

In de zomer van 2022 is de toolkit omgezet van website naar een interactieve PDF. De informatie en instrumenten zijn te gebruiken in de verschillende fases en zo ook in hoofdstukken ingedeeld:


Voorbereiding

 1. Wat is PSH
 2. De rol van de GGD in de PSH
 3. Teams en rollen
 4. Samenwerking
 5. Plannen en protocollen


Acute fase + nafase

 1. Melding, alarmering en opschaling
 2. Leiding en coördinatie
 3. Afschaling
 4. Instrumenten voor informatie en advies
 5. Evaluatie


Wie kunnen de toolkit gebruiken?

De toolkit richt zich primair op de GGD'en en haar ketenpartners die betrokken zijn bij het leveren van psychosociale hulpverlening na terrorisme:

 • Bevolkingszorg (gemeente)
 • Maatschappelijk werk
 • Huisartsen
 • Geestelijk verzorgers
 • Ziekenhuispersoneel
 • Andere betrokkenen zoals Rode Kruis


Kennisdossiers PSHi

Voor en samen met de PSH procesleiders worden kennisdossiers ontwikkeld op belangrijke PSHi thema's. Het doel van kennisdossiers is om handelingsperspectief te bieden aan procesleiders PSH en partners die een rol hebben bij de desbetreffende PSHi inzet. Deze dossiers zijn te downloaden aan de rechterkant.


Met dank aan

Deze toolkit is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.