Medezeggenschap

Ondertitel

Belangenbehartiging van patiënten en medewerkers bij ARQ

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum hecht veel waarde aan medezeggenschap van patiënten en medewerkers. De ideeën en opvattingen van de mensen voor wie én met wie we werken, zijn belangrijk om als ARQ goed te functioneren. Lees meer over medezeggenschap bij ARQ.

ARQ Patiëntenraad 

De Patiëntenraad is de schakel tussen patiënten en de Raad van Bestuur van ARQ voor algemene zaken in relatie tot patiëntenzorg. De Patiëntenraad behartigt de belangen van iedereen die zorg krijgt. De raad bestaat uit patiënten van de diverse afdelingen van ARQ en heeft een externe, onafhankelijke voorzitter.  
De medezeggenschap betreft vooral het algemeen beleid rond opname, behandeling en ontslag, kwaliteitsbeleid en de opzet van de klachtenbehandeling. Bij individuele problemen bemiddelt de Patiëntenraad niet, maar wordt de te volgen weg gewezen. 

Jaarlijks maakt de Patiëntenraad een verslag van zijn activiteiten, de behandelde onderwerpen en voorstellen. Lees alles hierover in het ARQ Patiëntenraad jaarverslag 2021

Meer informatie over de raad en over aanmelding vindt u in de ARQ Patiëntenraad folder.
  

ARQ Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) van ARQ behartigt de belangen van medewerkers van ARQ. Dit doet de OR onder meer op het gebied van sociaal beleid, bedrijfsvoering, kwaliteit en de algemene gang van zaken. De OR signaleert, adviseert en denkt mee met de Raad van Bestuur. Voor en namens alle medewerkers.