Evaluatie training 'Opvang en nazorg door leidinggevenden'

Een onderzoek dat inzichtelijk maakt in hoeverre met de training de gestelde doelen worden bereikt

In het kader van bijscholing van de kaderleden die werkzaam zijn binnen de Veiligheidsregio Utrecht, ontwikkelde en gaf het Nederlands Veteraneninstituut de kaderleden de training ‘Opvang en nazorg door leidinggevenden’. Om inzicht te krijgen in hoeverre met de training de gestelde doelen worden bereikt, evalueerde ARQ de training voor de Veiligheidsregio Utrecht met behulp van een vragenlijst.

Het doel van deze training is het opdoen van voldoende praktische kennis en vaardigheden om als leidinggevende optimale ondersteuning te kunnen bieden aan medewerkers die een schokkend incident meegemaakt hebben. Met deze kennis en vaardigheden kan de leidinggevende een gezonde werkcultuur bevorderen. Dit helpt de gevolgen van schokkende incidenten – waaronder ook agressie en geweld – te verkleinen en de psychische weerbaarheid te vergroten.

 

Psychosociale opvang na een schokkende gebeurtenis

De training verstevigde en bevestigde de kennis van de deelnemers en hielp daarmee de bestaande opvattingen rondom psychosociale opvang na een schokkende gebeurtenis vast te houden. Het verdient dan ook aanbeveling om dergelijke trainingen regelmatig aan te bieden. Er kwamen 4 aanbevelingen naar voren om toekomstige trainingen nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van leidinggevenden. Er mag (meer) aandacht zijn voor:

  • motiveren van medewerkers om hulp te zoeken
  • de rol van het Bedrijfsopvangteam en bijvoorbeeld de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker of geestelijk verzorger
  • de mate waarin er voldoende adequate ondersteuning voor leidinggevenden zelf aanwezig is; hiervoor is onderzoek nodig
  • exacte taken van leidinggevenden in de psychosociale ondersteuning

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht