Collegiale ondersteuning binnen de Nederlandse politie

De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden in de praktijk

Elke dag zetten politiemensen zich in voor de veiligheid van anderen. Daarmee komt hun eigen gezondheid nog wel eens in het gedrang. De gebeurtenissen waar zij voor komen te staan kunnen mentale klachten geven. Om dit te voorkomen en ervoor te zorgen dat zij goed kunnen blijven functioneren, ontwikkelden we de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden. Vervolgens draaiden we een pilot die zich richt op de praktijk van het werken volgens deze richtlijn.  

Aan de pilot namen vijf korpsen deel: Fryslân, IJsselland, Haaglanden, Hollands-Midden en het Korps Landelijke Politie Diensten. In 2011 ging de pilot van start, waarbij we in de eerste fase de werkwijze binnen elk van de vijf korpsen vergeleken met de werkwijze zoals beschreven in de richtlijn. Aan de hand daarvan werd duidelijk op welke punten acties nodig waren om tot een eenduidige werkwijze te komen binnen de politieorganisatie. In de tweede fase gingen de pilotkorpsen met deze aandachtspunten aan de slag, waarbij zij voorstellen voor oplossingen formuleerden.

 

Landelijke werkwijze collegiale ondersteuning voor politie

Eind 2012 werden binnen de pilotkorpsen werkgroepen samengesteld om de voorstellen om te zetten in een plan van aanpak per thema. Met maar één doel: preventie van psychische klachten en het optimaliseren van de inzetbaarheid van medewerkers. Een jaar lang hielden we met behulp van een monitoringsinstrument zicht op de vorderingen van de implementatie van de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden binnen de Nederlandse politie. In november 2013 werd deze werkwijze landelijk uitgerold binnen de politieorganisatie.

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid, dat eind 2015 eindigde, en in samenwerking met de Stichting Arbeid- en Opleidingsfondsen Politie.

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport