Veerkracht Monitor

Ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht

Veerkracht stelt mensen in staat om een schok of ramp te boven te komen. Om de veerkracht van mensen te meten, is de Veerkracht Monitor ontwikkeld. Voor de ontwikkeling is onderzoek verricht naar factoren die invloed hebben op veerkracht. In het onderzoeksrapport leest u hoe deze met elkaar samenhangen. Het rapport bevat een bijlage met een vragenlijst, de Veerkracht Monitor, en handleiding waar onderzoekers en beleidsmakers zelf mee aan de slag kunnen.

Veerkracht is het vermogen om na een ramp weer normale dagelijkse werkzaamheden uit te voeren, te ontspannen en contact met dierbaren te onderhouden. De monitor kan inzichtelijk maken hoe Nederlanders op een bepaald moment denken over de eigen veerkracht en factoren die hiermee samenhangen. Het instrument is een goede basis voor onderzoek of het evalueren van veerkracht en kan op verschillende manieren bijdragen aan het inrichten van beleid. Bijvoorbeeld door trends in de kijk van burgers op veerkracht in kaart te brengen of door minder veerkrachtige groepen te identificeren. Het is daarmee de sleutel voor het vergroten en stimuleren van veerkracht na rampen of crises.

 

Psychosociale veerkracht onder Nederlanders

De beïnvloedende factoren die in kaart zijn gebracht zijn persoonlijke kenmerken, sociale context, vertrouwen in de overheid en informatie van de overheid, feitelijke kennis, impact en gedrag naar aanleiding van rampscenario’s en sociaal-economische kenmerken. Deze factoren zijn vertaald in een vragenlijst, de Veerkracht Monitor, waarmee in totaal 1361 respondenten zijn bevraagd.

De resultaten van deze test van de Veerkracht Monitor laten zien dat Nederlanders over het algemeen denken een ramp op eigen kracht te boven te kunnen komen. Daarnaast blijken zij erg tevreden te zijn over hun sociale netwerk en zijn zij van mening dat zij op dit netwerk kunnen bouwen in mindere tijden. In het rapport (zie Downloads) leest u hoe Nederlanders denken over de overige factoren.

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Rapport: Veerkracht Monitor

Downloads

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport