ARQ Centrum’45 start met nieuw zorgpad Beroep en Trauma

Het nieuwe zorgpad vervangt poli- en dagklinische zorg voor veteranen en politie

Sinds maart 2022 is bij ARQ Centrum’45 het nieuwe zorgpad Beroep en Trauma van start gegaan. Hierin krijgen veteranen en politiepersoneel zorg op maat aangeboden in de vorm van modules. Dit modulaire behandelen vervangt de huidige zorgpaden voor veteranen en politiepersoneel en heft het onderscheid tussen dagklinische en poliklinische behandeling op. Ook zet het de deur open voor andere beroepsgroepen die in hun beroepscontext getraumatiseerd zijn geraakt (denk aan brandweer, ambulance- of IC personeel).

Voor de meeste patiënten die zich bij ARQ Centrum’45 aanmelden geldt dat zij naast individuele traumatherapie, ondersteuning nodig hebben in de vorm van aanvullende therapie, medicatieconsulten, maatschappelijk werk en/of systeembegeleiding. Kortom: een pakket aan zorg, dat in zwaarte, intensiteit en doelstelling aansluit bij wat de patiënt nodig heeft om optimaal van traumabehandeling te kunnen profiteren.  

De afgelopen jaren is onderzocht of een modulaire manier van werken beter aansluit bij de zorgbehoeften. Slechts 10-15 % van de patiënten ontving een uitgebreid zorgpakket in de dagklinieken, ten opzichte van oplopende wachtlijsten op de polikliniek. Daarbij is gekeken of de zorg ook (deels) aan veteranen en politiepersoneel samen aangeboden kan worden. Uit interviews met professionals en patiënten is gebleken dat daar positief over gedacht werd: de onderlinge herkenning tussen hen die in hun werk getraumatiseerd zijn geraakt, is groot. Op basis van al deze bevindingen is het nieuwe zorgpad Beroep en Trauma ontwikkeld.  

De kwaliteit van onze zorg blijft onveranderd. De inhoud en vorm van het zorgproces zal een grote verandering doormaken. Patiënten worden na intake gekoppeld aan een mentor, die het gehele traject betrokken blijft. Na intake wordt een startmodule ingezet, om psycho-educatie te geven, het netwerk te betrekken en voorlichting over behandelmogelijkheden te geven. In het behandelplan wordt het behandeltraject uitgezet en dit wordt regelmatig geëvalueerd met de patiënt en diens naaste.  

Modulaire aanbod

Het modulaire aanbod bestaat uit verschillende eerstekeuze traumabehandelingen (EMDR, IE, BEPP, NET, Imrs) en innovatieve traumabehandelingen (3MDR, MDMA- of ketamine assisted psychotherapy), naast aanvullende modules die het herstelproces ondersteunen, zoals vaktherapieën, een exposure in vivo groep (met VR) en meer op de persoonlijkheid gerichte modules. De specifieke beroepscontext blijft behouden in een groepsaanbod beeldende traumatherapie voor specifieke doelgroepen, zoals veteranen of politie.  

Vernieuwd in ons zorgaanbod zijn o.a. groepsbehandelingen gericht op dagstructuur, het doorbreken van patronen of morele verwonding. Ook bieden we een nieuwe intensieve ambulante traumabehandeling aan, waarin een patiënt gedurende 3 weken, 3 dagen per week, 2 traumagerichte therapiesessies per dag aangeboden krijgt. 

Publicatiedatum

Publicatiedatum