Nieuwe handreiking: veerkrachtige statushouders

Hoe kunnen gemeenten de psychosociale ondersteuning aan statushouders bevorderen?

ARQ Kenniscentrum Migratie adviseert gemeenten en andere organisaties hoe zij de psychosociale ondersteuning van statushouders kunnen bevorderen. In een meerjarig project in gemeente Haarlem en gemeente Dordrecht zijn nieuwe aanpakken in de praktijk getest. De resultaten van dit project zijn gedeeld via een symposium en kosteloos te downloaden handreiking.

Door ervaringen in het land van herkomst en de vaak nog onzekere nieuwe situatie hebben statushouders een verhoogde kans om psychische klachten te ontwikkelen. Om ernstige problematiek tijdig te signaleren en de veerkracht van statushouders te versterken is psychosociale ondersteuning nodig.  

Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Statushouders kunnen immers pas succesvol integreren en participeren als ze zowel fysiek als mentaal gezond zijn. Gemeenten hebben de ruimte om middels een eigen stelsel de integratie van statushouders in goede banen leiden. 

In het kader van het meerjarige project ‘Psychosociale ondersteuning statushouders’ zijn er bij gemeente Haarlem en gemeente Dordrecht proeftuinen (praktijksituaties) geïmplementeerd, met als doel om psychosociale ondersteuning een vast onderdeel te maken van de zorgstructuur voor statushouders.

  • Er is bijvoorbeeld een regionale sociale kaart ontwikkeld, waarin een overzicht wordt gegeven van cultuursensitieve zorg en ondersteuning.
  • Ook is er via webinars uitleg gegeven over vroegsignalering: hoe signaleer je als professional of vrijwilliger dat er bij statushouders tekenen zijn die mogelijk duiden op psychische problemen? 
  • Tevens zijn er preventieve interventies in de eigen taal ingezet, met als doel om de mentale veerkracht van statushouders te versterken. Zo hebben Syrische, Eritrese en Afghaanse statushouders psycho-educatie via Mind-Spring gevolgd, waardoor zij beter hebben leren omgaan met stress, rouw en identiteitsvraagstukken.

Handreiking ‘Veerkrachtige statushouders’ 

Ter inspiratie deelt ARQ Kenniscentrum Migratie de resultaten van het project ook met andere gemeenten. Op deze projectpagina leest u meer over het project ‘Psychosociale ondersteuning statushouders'. In de handreiking ‘Veerkrachtige statushouders’ leest u wat gemeenten en andere organisaties kunnen doen om statushouders te ondersteunen. 

Publicatiedatum

Publicatiedatum