Mind-Spring

Preventieve interventie voor en door vluchtelingen

Mind-Spring is een preventieve interventie die bestaat uit psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen. Mind-Spring kenmerkt zich door de samenwerking tussen een trainer met een vluchtelingenachtergrond en een trainer vanuit de regionale ggz.

Vluchtelingen komen meestal uit oorlogssituaties en hebben tijdens hun reis veel ontberingen moeten doorstaan. Daarnaast ervaren ze bij aankomst in Nederland vaak onzekerheid over de toekomst, de opvangsituatie in Nederland en verlies van identiteit. Hierdoor is er sprake van een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische klachten. Bekend is echter dat vluchtelingen een hoge drempel ervaren om professionele hulp te zoeken. De preventieve interventie Mind-Spring is afgestemd op de behoeften van vluchtelingen en helpt om het ontstaan of verergeren van psychische klachten te voorkomen.  
 

Wat is Mind-Spring? 

Mind-Spring is een preventieve interventie die is gebaseerd op bestaande en beproefde preventieve methoden. Zowel inhoudelijk als qua vorm is de interventie aangepast aan de behoeften van de doelgroep. Het doel van Mind-Spring is het verbeteren van de mentale gezondheid en de psychosociale vaardigheden van vluchtelingen. Daarnaast draagt Mind-Spring bij aan het verbeteren van het algeheel functioneren ten behoeve van het integratieproces. Mind-Spring kan worden ingezet in gemeenten om statushouders te ondersteunen in de cruciale eerste fase na vestiging. 

Een belangrijke meerwaarde van Mind-Spring is dat er wordt gewerkt met trainers die zelf een vluchtelingenachtergrond hebben. Deze peer educators maken de vertaalslag in taal en cultuur. Tevens ondervinden deelnemers veel sociale steun vanuit groepsleden met dezelfde culturele achtergrond. Naast de peer educator is er ook een trainer vanuit de regionale ggz betrokken. Deze ggz-professional is in staat om direct te reageren bij meer ernstige problematiek en kan bemiddelen naar passende zorg. 


Mind-Spring: 4 programma's 

Momenteel bestaat Mind-Spring uit 4 programma's: 

 • Mind-Spring voor volwassenen 
 • Mind-Spring junior, dat bestaat uit 3 programma's:  
  • voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 
  • voor jongeren van 13 tot 18 jaar 
  • opvoedingsondersteuning aan ouders, wordt in combinatie met de kinder- en jongerengroepen uitgevoerd

De programma's bestaan ieder uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Er kunnen maximaal 10-15 deelnemers met dezelfde culturele achtergrond meedoen.  


Mind-Spring volwassenen 

Mind-Spring volwassenen is bedoeld voor asielzoekers en vluchtelingen die last hebben van stress-, angst- of depressieklachten, slaapproblemen, drugs- of alcoholgebruik, rouw of acculturatieproblemen (moeite met aanpassen aan een andere cultuur). Deelnemers leren: 

 • hoe de situatie als vluchteling kan bijdragen aan het ontstaan van psychische en psychosociale problematiek 
 • wat het verschil is tussen normale en afwijkende ontwikkeling van klachten 
 • wat de invloed is van stress op het lichaam en de geest 
 • op welke manier stress kan leiden tot angst-, depressie- en psychosomatische (lichamelijke klachten die waarschijnlijk voortkomen uit psychische klachten) klachten 
 • welke gezonde copingstrategieën (manieren om met bijvoorbeeld stress om te gaan) ze kunnen inzetten in moeilijke omstandigheden 
 • hoe ze hun energie effectiever kunnen inzetten, waardoor ze meer controle krijgen over hun situatie 
 • hoe ze zichzelf minder in een slachtofferidentiteit kunnen plaatsen en een positiever zelfbeeld kunnen krijgen 
 • waar ze professionele hulp kunnen vinden 
   

Mind-Spring Junior 

Mind-Spring Junior is geschikt voor jonge vluchtelingen van 8-18 jaar die een verhoogd risico lopen om ernstige psychische klachten te ontwikkelen. Ook jonge vluchtelingen die al ernstige psychische klachten ervaren, komen in aanmerking voor Mind-Spring Junior.  

Het doel van Mind-Spring Junior is om te leren omgaan met spanningen in het hier en nu en daarbij gezonde copingstrategieën (manieren om met bijvoorbeeld stress om te gaan) in te zetten. De kinderen leren om: 

 • om te gaan met veranderingen 
 • gevoelens en emoties te herkennen, benoemen en uiten 
 • hun positieve identiteit te versterken 
 • hun zelfvertrouwen te vergroten door het vergroten van inzicht in de eigen vaardigheden en het bevorderen van een reëel en positief zelfbeeld 
 • psychische klachten te herkennen en te verminderen of te voorkomen 
 • hun ‘vechtgedrag’ te veranderen 
 • zich te ontspannen 
 • hun veerkracht te vergroten 
 • personen te herkennen die hen (kunnen) steunen 
 • sociale vaardigheden te ontwikkelen 


Opvoedondersteuning voor ouders 

Naast de Mind-Spring junior programma's wordt ook opvoedondersteuning aan de ouders geboden. Het belangrijkste doel is om ouders te ondersteunen bij het opvoeden van hun kinderen in 2 culturen. Daarbij wordt rekening gehouden met het combineren van eigen én nieuwe normen en waarden. Ouders leren meer over: 

 • De gangbare opvoedstijlen in Nederland 
 • Hun eigen opvoedstijl 
 • De consequenties van elke opvoedingskeuze 

Mind-Spring werd van 2004-2019 ingezet bij asielzoekerscentra vanuit de Regeling Medische Zorg Asielzoekers. Per 2020 wordt Mind-Spring alleen nog in gemeenten ingezet en organiseert GZA een ander preventieprogramma voor asielzoekers. 

Meer informatie? 

Heeft u interesse om Mind-Spring in uw gemeente aan te bieden aan statushouders of Oekraïense vluchtelingen? Onder Downloads vindt u een document met praktische informatie. Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Status

lopend

Beginjaar

2004

Projecttype

Training

Neem direct contact op