Mind-Spring

Preventieve interventie voor en door vluchtelingen

Mind-Spring is een preventieve groepsinterventie die bestaat uit psycho-educatie en opvoedondersteuning voor en door vluchtelingen.

Vluchtelingen lopen een meer dan gemiddeld risico om psychische problemen te ontwikkelen, door traumatische ervaringen (in het land van herkomst en tijdens hun vlucht) en door postmigratiestress. Een forse groep vluchtelingen heeft milde tot matig ernstige psychische klachten. Circa 13-25% ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis en/of een depressie (Ikram & Stronks, 2016). Toch ervaren ze – om verschillende redenen – vaak een hogere drempel naar de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. De preventieve interventie Mind-Spring helpt om het ontstaan of verergeren van psychische klachten te voorkomen. 

Wat is Mind-Spring? 

Mind-Spring is een preventieve interventie die is gebaseerd op bestaande en beproefde preventieve methoden. Het doel van Mind-Spring is het verbeteren van de mentale gezondheid en de psychosociale vaardigheden van vluchtelingen. Zowel inhoudelijk als qua vorm is de interventie ontwikkeld, uitgaande van de behoeften van vluchtelingen. Mind-Spring kan bijdragen aan een verbeterde integratie en participatie in de Nederlandse samenleving van vluchtelingen en statushouders. 

Mind-Spring kenmerkt zich door de samenwerking tussen een trainer met een vluchtelingenachtergrond en een trainer uit de professionele ggz. Deze samenwerking is uniek. De trainer met vluchtelingenachtergrond spreekt de taal van de deelnemers en kent hun cultuur goed. De trainer kan problemen beter duiden in de context van het land van herkomst. Ook fungeert de trainer dan als cultural mediator naar de ggz-trainer. Tevens ondervinden deelnemers veel sociale steun van groepsleden met dezelfde culturele achtergrond.

De ggz-trainer vormt een brug naar de Nederlandse ggz en kan doorverwijzen, indien nodig. Deze ggz-professional is bijvoorbeeld in staat om direct te reageren bij meer ernstige problematiek en kan bemiddelen naar passende zorg. 
 


Mind-Spring: 4 programma's 

Momenteel bestaat Mind-Spring uit 4 programma's: 

 • Mind-Spring voor volwassenen 
 • Mind-Spring junior, dat bestaat uit 3 programma's:  
  • voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 
  • voor jongeren van 13 tot 18 jaar 
  • opvoedingsondersteuning aan ouders, wordt in combinatie met de kinder- en jongerengroepen uitgevoerd

De programma's bestaan ieder uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Er kunnen maximaal 10-15 deelnemers meedoen die dezelfde taal spreken.


Mind-Spring volwassenen 

Mind-Spring volwassenen is bedoeld voor vluchtelingen die last hebben van stress-, angst- of depressieklachten, slaapproblemen, drugs- of alcoholgebruik, rouw of acculturatieproblemen (moeite met aanpassen aan een andere cultuur). Deelnemers leren: 

 • hoe de situatie als vluchteling kan bijdragen aan het ontstaan van psychische en psychosociale problematiek 
 • wat het verschil is tussen normale en afwijkende ontwikkeling van klachten 
 • wat de invloed is van stress op het lichaam en de geest 
 • op welke manier stress kan leiden tot angst-, depressie- en psychosomatische (lichamelijke klachten die waarschijnlijk voortkomen uit psychische klachten) klachten 
 • welke gezonde copingstrategieën (manieren om met bijvoorbeeld stress om te gaan) ze kunnen inzetten in moeilijke omstandigheden 
 • hoe ze hun energie effectiever kunnen inzetten, waardoor ze meer controle krijgen over hun situatie 
 • hoe ze zichzelf minder in een slachtofferidentiteit kunnen plaatsen en een positiever zelfbeeld kunnen ontwikkelen 
 • waar ze professionele hulp kunnen vinden 

Mind-Spring Junior en Mind-Spring 13+

Mind-Spring Junior en Mind-Spring 13+ zijn geschikt voor jonge vluchtelingen van 8-18 jaar die een verhoogd risico lopen om ernstige psychische klachten te ontwikkelen, of die al (ernstige) psychische klachten hebben. Het doel van Mind-Spring Junior en Mind-Spring 13+ is om te leren omgaan met spanningen in het hier en nu en daarbij gezonde copingstrategieën (manieren om met bijvoorbeeld stress om te gaan) in te zetten. De kinderen leren om: 

 • om te gaan met veranderingen 
 • gevoelens en emoties te herkennen, benoemen en uiten 
 • hun positieve identiteit te versterken 
 • hun zelfvertrouwen te vergroten, door het vergroten van inzicht in de eigen vaardigheden en het bevorderen van een reëel en positief zelfbeeld 
 • psychische klachten te herkennen en te verminderen of te voorkomen 
 • hun ‘vechtgedrag’ te veranderen 
 • zich te ontspannen 
 • hun veerkracht te vergroten 
 • personen te herkennen die hen (kunnen) steunen 
 • sociale vaardigheden te ontwikkelen 


Opvoedondersteuning voor ouders 

Naast de Mind-Spring Junior en 13+ programma's wordt ook opvoedondersteuning aan de ouders geboden. 
Het doel van Mind-Spring opvoedondersteuning is om ouders met een vluchtelingenachtergrond te helpen bij het maken van bewuste keuzes en om te zorgen voor een veilige opvoeding van hun kinderen. De essentie van deze Mind-Spring benadering is de ondersteuning van de rol als ouders: welke keuzes maken de ouders en op basis van welke waarden en normen? 

Deze waarden en normen stellen wij niet ter discussie, wel brengen we de consequenties van de gehanteerde waarden en normen onder de aandacht. Het is daarnaast ook belangrijk om te weten wat de verschillen zijn met de waarden en normen in de cultuur waar de kinderen óók in opgroeien. Ouders moeten hun keuze kunnen uitleggen aan de kinderen. Kinderen groeien immers op binnen twee culturen en worden geconfronteerd met meerdere verschillen.

Zijn ouders zich bewust van achterliggende angsten en motieven die maken dat ze hun kinderen op een bepaalde manier opvoeden? Wordt hun opvoedstijl beïnvloed door hun eigen angsten, keuzes (bijvoorbeeld terugkeer, hier blijven)? Mogelijke vragen die besproken kunnen worden in de Mind-Spring opvoedondersteuning, zijn:

 • Wat is de belevingswereld van uw kinderen? Waar lopen zij tegenaan?
 • Wat zijn uw opvoeddilemma’s? 
 • Hoe kunt u daar op een zo goed mogelijke manier mee omgaan? 
 • Wat gaat er wel goed?
 • Als er veel problemen zijn in de opvoeding en u zou een nieuwe start kunnen maken, hoe zou u dat dan kunnen doen?

Mind-Spring draagt positief bij aan integratieproces

In 2022 is het Mind-Spring programma geëvalueerd. Er zijn effectmetingen gedaan bij de deelnemers van vier Mind-Spring trainingen voor volwassenen met verschillende culturele achtergronden. De bevindingen laten zien dat Mind-Spring bijdraagt aan meer welzijn, levenstevredenheid, veerkracht en gevoel van samenhang. Conclusie is dan ook dat de inzet van Mind-Spring positief kan bijdragen aan het integratieproces van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. Bovendien is Mind-Spring door het RIVM erkend als een theoretisch goed onderbouwde interventie.
 

Meer informatie? 

Heeft u interesse om Mind-Spring in uw gemeente aan te bieden aan statushouders of Oekraïense vluchtelingen? Onder Downloads vindt u een document met praktische informatie en een folder. Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Status

Status
lopend

Beginjaar

Beginjaar
2004

Projecttype

Projecttype
Training

Aanbieder

Neem direct contact op

Neem direct contact op