Signalering Nafase

Waar de nafase van een ramp of crisis de grenzen van de gemeente of regio overschrijdt

Nederland wordt met regelmaat geconfronteerd met grote rampen en crises, zoals de Bijlmerramp of de vuurwerkramp in Enschede. De zorg voor de veiligheid en gezondheid van burgers in de fase nadat de ramp of calamiteit heeft plaatsgevonden, de nafase, behoort tot de kerntaken van de overheid. Wanneer schiet het lokaal organiserende vermogen van de gemeente of regio tekort en is tussenkomst van bovenregionale partijen wenselijk?

Aan de hand van ervaringen, opgedaan bij vijf Nederlandse rampen, onderzocht ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum de omslagpunten waar tussenkomst van bovenregionale partijen in de nafase wenselijk is. Het gaat om de geneeskundige en psychosociale opvang van getroffenen en herstel en wederopbouw in de nafase van de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam, het hoogwater in het Gelderse Rivierengebied, de Poldercrash bij Schiphol en de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn.

 

Aandachtspunten voor overheid in de nafase

Uit de interviews blijkt dat gemeenten en regio’s de regie kunnen voeren over de inzet van mensen, middelen en kennis. Infrastructuur en communicatielijnen om uitvoerende processen aan te sturen, zijn niet centraal aanwezig. Er kwamen 10 aandachtspunten naar voren voor de invulling van het handelen van de overheid zodat dit, vanuit het perspectief van regio's en gemeenten, decentrale processen optimaal aanvult. Download het onderzoeksrapport om kennis te nemen van deze aandachtspunten en informatie die hier nauw verweven mee is. 

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rapport: Signalering nafase

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport