Handreiking Wet inburgering

Hoe kunnen gemeenten statushouders ondersteunen in het verbeteren van hun mentale gezondheid?

Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering ingegaan. In deze wet wordt van statushouders verwacht dat zij over voldoende kennis van het zorgsysteem beschikken en zich cultureel hebben aangepast. Ook wordt ervan uitgegaan dat zij over voldoende (taal)vaardigheden beschikken om hun hulpvragen juist te adresseren. In deze handreiking geeft ARQ advies aan gemeenten hoe zij statushouders hierin op psychosociaal vlak kunnen ondersteunen.

Vluchtelingen hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van psychische klachten. Dit heeft een negatieve invloed op hun functioneren en vermogen om te leren en participeren. Als statushouders bijvoorbeeld slecht slapen door nachtmerries, dan hebben ze vaak last van concentratieproblemen. Hierdoor kunnen ze de Nederlandse taal niet goed leren. Toch maken vluchtelingen minder gebruik van de geestelijke gezondheidszorg dan autochtone Nederlanders. Dit betekent dat bij een deel van de vluchtelingen de psychische klachten niet in beeld zijn en geen aandacht krijgen. 

Hoe kunnen gemeenten ondersteunen? 

Veel gemeenten zien dat succesvolle integratie en participatie van statushouders alleen mogelijk is als zij fysiek én mentaal gezond zijn. Nu statushouders wat langer in gemeenten wonen, is dat steeds beter zichtbaar geworden. Statushouders kunnen goed worden geholpen als ze in een vroeg stadium de juiste ondersteuning krijgen. Tevens is het van belang dat er een kundig en toegankelijk zorgsysteem voor hen is.  

Om statushouders de juiste ondersteuning te kunnen bieden, moet er veel meer worden ingezet op preventie. Bijvoorbeeld door een introductieprogramma te starten, waarin statushouders wegwijs worden gemaakt en psycho-educatie krijgen. In de handreiking vindt u informatie en adviezen over de volgende onderwerpen: 

 • De nieuwe inburgering als kans 
 • Psychische gezondheid van statushouders 
 • Psychosociale ondersteuning statushouders 
 • Integrale aanpak 
 • Positionering aandacht voor mentale gezondheid 
 • Vroegsignalering 
 • Sociale kaart 
 • Goede doorverwijzing naar cultuursensitieve zorg/ondersteuning 
 • Taal- en cultuurbarrière oplossen 
 • Monitoring en overleg 
 • Preventie 
 • Deskundigheidsbevordering 

Handreiking Wet inburgering

In deze handreiking geeft ARQ advies aan gemeenten hoe zij statushouders op psychosociaal vlak kunnen ondersteunen, in het kader van de Wet inburgering.

Omslag publicatie Nieuwe wet inburgering

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Handreiking

Aanbieder